Annual General Meeting 2021


ÅRSSTÄMMA I ATHANASE TECH AB

Aktieägarna i Athanase Tech AB, org. nr 559061-2171, har kallats till årsstämma tisdagen den 29 juni 2021, klockan 10:00. Bolagsstämman kommer hållas i bolagets lokaler på Nybrogatan 3, 4 trappor, i Stockholm.

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats (www.athanaseinnovation.com). Kallelsen skickas genast och utan kostnad med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran ska framställas skriftligen till adress Athanase Tech AB (publ), att: INVESTORS, Nybrogatan 3, 4 tr, 114 34 Stockholm (märk kuvertet “årsstämma”) eller via e-post operations@athanase.se.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 juni 2021, dels anmäla sin avsikt att delta på bolagsstämman senast måndagen den 21 juni 2021.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 21 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till Athanase Tech AB (publ), att: INVESTORS, Nybrogatan 3, 4 tr, 114 34 Stockholm (märk kuvertet “årsstämma”) eller via e-post operations@athanase.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, e-postadress eller telefonnummer samt antal aktier och eventuella biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Fullmaktsformulär

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till bolaget på ovan angivna adress senast måndagen den 21 juni 2021.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
9. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse och revisorer
13. Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämman
14. Stämmans avslutande

Antalet aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns 12 400 stycken aktier som vardera representerar en röst på stämman.

* * * * *

Stockholm i maj 2021

Athanase Tech AB (publ)

Styrelsen

CONTACT US

Get in touch for questions
or enquires.

Sweden

Nybrogatan 3
114 34, Stockholm

athanaseinnovation.com

© 2015 – 2021 ATHANASE INDUSTRIAL PARTNER
contact-section

Our website uses cookies to improve your experience. By continuing to use this website, you are agreeing to our Cookie Policy.

Privacy Settings saved!
Cookie Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here. Privacy Policy | Terms of Use

These cookies are essential for websites and their features to work properly. Without these cookies the site may not work correctly, disabling some functionality and features such as authentication, validation, management of the navigation session and fraud prevention.

In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services